سفارش تبلیغ
صبا

دلنوشته

صفحه خانگی پارسی یار درباره

هوای یکدیگر را داشته باشیم

هوای یکدیگر را داشته باشیم؛

× دل نشکنیم، قضاوت نکنیم:-)

× هنجار های زندگی کسی را مسخره نکنیم:-) 

× به غم کسی نخندیم:-) 

× به راحتی از یکدیگر گذر نکنیم:-) 

× به سادگی آب خوردن به یکدیگر تهمت نزنیم:-) 

× حریم آبروی دیگران را بدون اجازه وارد نشویم:-)